Област Стара Загора // Община Казанлък


 • Създадена на: 20.08.2011
 • от Dimitar Asenov
 • 10 гласа ЗА

Аз съм ЗА: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ В ГР. КАЗАНЛЪК.

ПРОЕКТ
НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ
БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
ГР. КАЗАНЛЪК.


Предлага: инж. Димитър Асенов
Разработил пълната документацията на Център за Професионално Обучение (ЦПО) към “Арсенал” АД гр.Казанлък.
ГЛАВА ПЪРВА
1. Общи положения
(1) Център за Професионално обучение към Българска отбранителна индустрия (ЦПОБОИ) е създаден по образец на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) със седалище: гр.Казанлък.
(2) ЦПОБОИ е създаден, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната в рамките на Отбранително Технологична Индустриална База (ОТИБ).
(3) Общата координация на този Център, се извършва от Съвета на Председателите (СП) при Сдружение Българска Отбранителна Индустрия (СБОИ).
2. ЦПОБОИ ще осъществява по предмета на своята дейност функции на:
(1) създаване на условия за засилване ефективността на отбранителната индустрия на България и нейните съюзници, чрез подготовка на квалифицирани управленчески и изпълнителни кадри за нуждите на БОИ;
(2) анализиране и провеждане на проучвания за потребностите от обучение на квалифицирана работна ръка свързана с новите времена и технологии ;
(3) организиране и осъществяване на непрекъснато професионално обучение на специалисти на територията на отделните военно промишлени комплекси от СБОИ и техните региони.
(4) разработва собствени и участва в разработването на образователни проекти, професионални курсове и учебни програми, предоставя материално-техническа база и преподаватели за обучение на специалисти и изпълнителни кадри;
(5) разработва и участва в изпълнението на проекти, финансирани от национални фондове, програми на Европейския съюз, фондации и други организации;
(6) изгражда, поддържа, разширява и обновява създадените база и средства, необходими за функционирането и развитието му;
(7) издава и публикува материали, организира и участва в научни и специализирани форуми, осигуряващи обмен на знания и информация в служба на обществото;
(8) съдейства на правителствени органи за формирането и провеждането на правителствена политика, благоприятна за и стимулираща неговата дейност.

ГЛАВА ВТОРА
НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ
1. Степен на готовност по предложението за ЦПОБОИ – ПРОЕКТ!
(1) Разработва се Документация за лицензиране на Центъра по образец на НАПОО.
(2) Разработени са професии и специалности за които се предлага професионалното обучение в ЦПОБОИ.
(3) Разработени са учебни планове и учебни програми по заявените професии и специалности, съгласно чл. 13 от ЗПОО по професии, специалности и курсове:
1. Текстообработване;
2. Машинен техник - Машини и системи с ЦПУ - Програмиране и настройка на:
•Обработващи центри с управление “FANUC - М”.
•Обработващи центри с управление “ HAAS FANUC - М”.
•Стругови центри с управление “FANUC - Т”.
•Програмни фрези с управление ”HAIDENHEIN”.
•Обработващи центри с управление “MAZATROL - М”.
•Програмни стругове с управление “MAZATROL – Т”.
•Приложение на програмен продукт AUTO CAD.
•Приложение на CAD CAM програмни продукти ”TOP SOLID”.
3. Машинен техник - Технология на машиностроенето:
•Технология на машиностроенето специално машиностроене:
•Техник на специално производство – боеприпаси.
•Техник на специално производство – стрелково оръжие.
4. Машинен оператор на металорежещи машини:
5. Машинен оператор на машини за гореща обработка на метали.
6. Машинен монтьор на металообработващи машини:
7. Машинен монтьор на специално производство – боеприпаси.
8. Машинен монтьор на специално производство – стрелково оръжие.
9. Заваряване;
10.Стругарство;
11. Шлосерство;
12.Леярство;
13.Ковачество;
14. Електротехник по електрообзавеждане на производството;
15. Включване на други професии, специалности и курсове:

(4) Разработва се правилник за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(5) Разработват се примерни договори за съвместна дейност с членовете на СБОИ и други фирми и организации.
(6) Разработва се пакет от документи за Главния методист на съответния регион и преподавателския му състав, който е включен в ЦПОБОИ.

3. Степен на готовност като национален, виртуален, симулативен и тренинг център за обучение по CNC и CAD - CAM проектиране и програмиране;
(1) Разработват се Учебни пакети за симулатори “FANUC 31i”, симулатори „HAAS, симулатори CAMWARE, тренажори „HEIDENHAIN 530” и тяхното практическо приложение при разработване на управляващи CNC програми.
(2) Разработват се Учебни пакети за дистанционна и самостоятелна форма на обучение по програмиране на CNC управления и CAD CAM проектиране и програмиране.
(3) Проведени са предварителни разговори с представители на водещи фирми (Машини и системи с ЦПУ), които приемат идеята за създаването на Центъра и ще се отзоват веднага за реализирането на проекта със машини, симулатори и тренажори, като голяма част от тях предлагат симулаторите и тренажорите безплатно, а машините на преференциални цени.
4. Включване в оперативни програми след лицензиране на Центъра.
4.1. Разработва се Документация за включване в списъка по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 251/ 21.10.2009 г. с доставчици на обучения, които ще извършват обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”
4.2. Разработва се Документация за включване по Оперативна програма „Аз мога повече” за обучение по дигитални ключови компетенции:
(1) Обучение в начална компютърна грамотност – 45 учебни часа.
(2) Работа със специализиран софтуер за стругови центри с цифрово управление на система FANUC T, 0i,18i - 50 часа.
(3) Работа със специализиран софтуер за програмни стругови с цифрово управление на система MAZAK T - 50 часа.
(4) Работа със специализиран софтуер за обработващи центри с цифрово управление на система FANUC М, 0i, HAAS - 50 часа.
(5) Работа със специализиран софтуер за обработващи центри с цифрово управление на система MAZAK M- 50 часа.
(6) Работа със специализиран софтуер за фрезови машини с цифрово управление на система HEIDENHAIN, 155,355,530 - 50 часа
(7) Работа със специализиран софтуер - TOP SOLID CAD 50 часа.
(8) Работа със специализиран софтуер - TOP SOLID CAM 50 часа.
(9) Работа със специализиран софтуер – Auto CAD 50 часа.
(10) Включване по други дигитални ключови компетенции.
Забележка: По оперативна програма „Аз мога повече” е включен единствен в страната ЦПО към „Арсенал”гр.Казанлък.
5. Финансиране на ЦПОБОИ
Като страна член на Европейския съюз, България трябва да отделя 5% от бюджета на Министерството на отбраната за Отбранително Технологична Индустриална База.
6. Време за реализиране на проекта (в частта документация) – 4 месеца


Ако си ЗА - Гласувай!

10 гласа ЗА до момента

  • Аз съм ЗА: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ В ГР. КАЗАНЛЪК.

  • По повод на изпратения от мен проект на 12.03.2012г., не получих никакъв отговор?

   До Политическа партия ГЕРБ
   Копие до Политическа партия ГЕРБ гр.Казанлък - kazanluk@gerb.bg
   Копие до г-н Емил Караниколов - народен представител– karimex@abv.bg.
   Копие до г-жа Галина Стоянова – кмет на гр.Казанлък gal_kk@abv.bg

   Уважаеми дами и господа,
   Споделям проекта си с вас и ако се реализира, да бъде реализиран като проект на Политическа партия ГЕРБ за гр.Казанлък – това е единственото ми условие!
   Подадох оставката си, като ръководител на Център за Професионално Обучение към „Арсенал” АД. Основната причина беше преди всичко лоялност към фирмата и за да няма конфликт на интереси във връзка със работата ми по проекта Център за Професионално Обучение на Българската Отбранителна Индустрия (ЦПОБОИ). Оставката ми бе приета на 09 май 2011г. На този етап голяма част от документацията по лицензирането на Центъра е готова, друга част се разработва, а за останалото се надявам, да намеря сред вас съдейственици за реализиране на проекта.
   Искрено се надявам с моя опит и професионални възможности да помогна за изграждане на професионалното образование в гр. Казанлък от нов тип.

   Вашето становище към проекта е много важно за мен. Моля ви за писмен отговор.
   С уважение: инж. Димитър Асенов / Автор на проекта /
   GSM 0888649528
   dimiasenov@abv.bg
   гр. Казанлък
   12.03.2012г.

   Очаквам отговора на въпроса, защо не получих никакъв отговор "приятели"?
   06.06.2013г.

  • Уважаеми дами и господа,
   Предлагам ви редактирания Проект на Център за Професионално обучение към Българска Отбранителна Индустрия (ЦПОБОИ).
   Надявам се да намеря съдейственици в страната за неговото реализиране. Това може да бъде важно за вашият град! Моля ви не за коментари, а за съдействие!
   http://ecbdi.blogspot.com/

   за контакти:
   инж. Димитър Асенов
   GSM 0888649528 dimiasenov@abv.bg

  • Уважаеми дами и господа, от Политическа партия ГЕРБ за гр.Казанлък,
   Условието, проекта да бъде реализиран с ваша подкрепа отпада, след изтичането на всички срокове от 12.03.2012. Отпада и кореспонденцията с вас, тъй като за това време, не получих вашето становище, относно изграждането на професионалното обучение на високо квалифицирани специалисти по машиностроене за нуждите на Арсенал и региона като цяло.
   Оставям без коментар публикациите във всеки брой на вестник „Трибуна Арсенал”, за изграждането на Колеж към Технически университет ???

   Без коментар оставям и дуалното обучение на което сме учили и Швейцария и Австрия ???

   Експеримента с другата форма на обучение – модулното, смятам за провален.
   Казвам го, като един от създателите на Държавните Образователни Изисквания (Учебен план и Учебни програми) през 1996 г. за специалност ”Технолог програмист на ММ с ЦПУ”, сходна на дуалната специалност ”Машини и Системи с ЦПУ”

   Ще се провали и този експеримент и трябва да се върнем в проверената форма на техникум (Колеж), с нововъведения и корекции в старите учебни програми, през погледа на професионалисти, а не от чиновници, които ще като усвоят няколко милиона Евро и нищо по-вече.

   Моля, Администратора на сайта да изтрие двата ми поста!!!
   с уважение: Димитър Асенов


* задължителни полета

4+5 =