Област Стара Загора // Община Казанлък


 • Създадена на: 06.06.2013
 • от Dimitar Asenov
 • 1 гласа ЗА

Аз съм ЗА: Има ли нужда гр. Казанлък от изграждането на Център за Професионално Обучение на Българската Отбранителна Индустрия (ЦПОБОИ)?

І ГЛАВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание за проектиране на центъра
Сдружение Българска Отбранителна Индустрия (СБОИ) е с ориентация към иновациите, базирани на внедряването на нови продукти насочено към покриване изискванията на стандартите на НАТО и ЕС. В плановете за развитие на сдружението се включват инвестиции главно в нови технологии, лицензии, разработки и въвеждане на нови изделия.
За реализирането на посочените по-горе планове за развитие на сдружението през следващите няколко години налага да се създадат условия и механизъм за професионално обучение в рамките на дружеството.
Липсата на квалифицирани кадри от професионалното образование в сферата на машиностроенето увеличават нуждата от решаване на този проблем, чрез създаване на Център за Професионално Обучение на Българската Отбранителна Индрустрия (ЦПОБОИ) като структурно звено към Българската Отбранителна Индрустрия, което след неговото лицензиране от НАПОО, ще организира и провежда политиката на сдружението в тази сфера.
2. Общи положения
(1) Центъра за Професионално обучение към Българска Отбранителна Индустрия (ЦПОБОИ) или накратко Център, е създаден по образец на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) със седалище:

”Арсенал” АД
Бул. Розова долина 100 гр. Казанлък Професионална гимназия ” Иван Хаджиенов ”
Ул. "Цар Борис I" №2 гр. Казанлък
Забележка: Адресът на Центъра да бъде определен след допълнително обсъждане!
ecbdi @bdia-bg.com
(2) ЦПОБОИ е създаден, като юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната в рамките на Отбранително Технологична Индустриална База (ОТИБ).
(3) Общата координация на този Център, се извършва от Съвета на Председателите (СП) при Сдружение Българска Отбранителна Индустрия (СБОИ).
3. Мисия и приоритетни цели
Мисията на Центъра е обвързана с националните цели, за повишаване качеството на образователната система, чрез използване на съвременни информационни технологии, спестяващи време, място и срокове за осъществяване на обучението.
ЦПОБОИ има капацитет да изпълнява тази мисия, чрез осъществяване предмета на своята дейност:
(1) Национален виртуален, симулативен и тренинг център за обучение по Металорежещи машини с CNC управление и приложение на CAD - CAM продукти.
(2) Създаване на условия за засилване ефективността на отбранителната индустрия на България и нейните съюзници, чрез подготовка на квалифицирани управленчески и изпълнителни кадри за нуждите на Българската отбранителна индустрия;
(3) Организиране и осъществяване на непрекъснато професионално обучение на специалисти на територията на отделните военно промишлени комплекси от СБОИ и техните региони;
(4) Консултантска дейност, методическо и техническо осигуряване на учебния процес с разработване на учебни пакети за самостоятелна и дистанционна форма на обучение, тестване на учебните материали и др.
(5) Разработване и участие в изпълнението на проекти, финансирани от национални фондове, програми на Европейския съюз, фондации и други организации;
(6) Издаване и публикуване на материали, организиране и участие в научни и специализирани форуми, осигуряващи обмен на знания и информация в служба на обществото;
(7) Организиране и осъществяване на информационна и рекламна дейност”.
(8) Съдействане на правителствени органи за формирането и провеждането на правителствена политика, благоприятна за и стимулираща неговата дейност.

ІІ ГЛАВА - РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА
1. Разработване на документация по лицензиране на проекта ( Приключен етап)
(1) Продължителност: 12 м.;
(2) Задачи: Разработване на документация за лицензиране на проекта ЦПОБОИ в съответствие с националното и европейското законодателство;
(3) Разработване на правилник за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(4) Разработване на учебни планове и учебни програми, съгласно чл. 13 от ЗПОО по професии и специалности за които ще се предлага професионалното обучение в ЦПОБОИ:
(5) Разработване на примерни договори за съвместна дейност с членовете на СБОИ и други фирми и организации.
(6) Разработване на документация за включване в списъка, като доставчици на обучения, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” и др. програми.
(7) За популяризирането на Проекта, обществото и заинтересованите среди ще бъдат информирани в Интернет, чрез страницата на ЦПОБОИ, в местните медии, в информационни бюлетини и др. Дейностите по разпространение на информацията ще се провеждат през време на целия проект.

2. Структура на ЦПОБОИ ( Приключен етап).
Структурата на центъра е определена в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(1) ЦПОБОИ се ръководи от Директор, който се назначава и освобождава от министъра на отбраната или упълномощено от него лице, по предложение на Съвета на Председателите (СП) при Сдружение Българска Отбранителна Индустрия (СБОИ).
(2) ЦПОБОИ е структуриран в 2 дирекции съгласно правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
2.1. Директор на дирекция "Учебна дейност"
(1) Директорът на дирекция "Учебна дейност" се назначава от директора на центъра.
(2) Директорът на дирекция "Учебна дейност" изпълнява задълженията си съобразно длъжностните характеристики от правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(3) Специализираната администрация е структурирана в дирекция "Учебна дейност, изпълнява задълженията си съобразно длъжностните характеристики от правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.

2.2. Директор на дирекция "Административна и финансова дейност"
(1) Директорът на дирекция "Административна и финансова дейност" се назначава от директора на центъра.
(2) Директорът на дирекция "Административна и финансова дейност" изпълнява задълженията си съобразно длъжностните характеристики от правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(3) Дирекция "Обща администрация" е структурирана в дирекция " Административна и финансова дейност ".
(4) Дирекция “Обща администрация" изпълнява задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
 Тя е организирана в два отдела:
А) Отдел “финансово-стопански" - изпълнява задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
Б) Отдел “Управление на собствеността" изпълнява задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
2.3. Професионално обучение
(1) Професионалното обучение се ръководи от Експертен съвет (ЕС) и Директора на центъра. Председател на ЕС е директора на ЦПОБОИ или упълномощено от него лице.
(2) Експертния съвет изпълнява задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(3) Всяка специалност в професионалното обучение се води от главен методист, който се избира от Експертния съвет и се утвърждава от Директора на центъра със заповед.
(4) Броят на главните методисти се определя в зависимост от броя на курсовете за обучение, в това число и броят на учебните звена в отделните военно промишлени комплекси на СБОИ. Главните методисти по учебно-практическа дейност изпълняват задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(5) Организацията на практическа дейност за отделните учебно производствени корпуси се извършва от методистите по практическа дейност на Центъра. Методистите по практическа дейност изпълняват задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(6) Техническото обслужване на ЦПО, на преподавателите и на обучаемите, се извършва от Системния програмист на Центъра. Системният програмист - изпълнява задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(7) Преподавателски състав - изпълнява задълженията си съобразно длъжностните си характеристики и правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(8) Избор на преподаватели - Преподавателите в Центъра се определят след конкурс, обявен при необходимост, в зависимост от утвърдените от Експертния съвет квалификационни курсове съгласно правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
2.4. Организация на квалификационния процес
(1) В съответствие с чл. 17 ал. 2 от ЗПОО, организационната форма за обучение в Центъра е квалификационен курс:
(2) Формата на обучение е определена в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(3) Право на обучение в квалификационен курс, организиран от Центъра, имат всички работещи във Военно промишлени комплекси от СБОИ и други определени в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
2.5. Оценяване на резултатите
(1) Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:
А. За обучение в курсове, провеждани по програми А и Б, и по програми Е за придобиване на степен на професионална квалификация – чрез полагане на държавен изпит по теория и практика на професията.
Б. За обучение в курсове, провеждани по програми Д, и по програми Е за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация – чрез полагане изпит - тест и практическо задание, определени в конкретната учебна документация на курса
2.6. Удостоверяване на завършено професионалното обучение
(1) Курсистите, положили успешно изпитите за завършване на обучението, получават документ както следва:
А. За обучение в курсове, провеждани по програми А и Б, и по програми Е за придобиване на степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация за съответната степен на професионална квалификация, по образец, съответстващ на изискванията на чл. 38 ал. 4 от ЗПОО.
Б. За обучение в курсове, провеждани по програми Д, и по програми Е за актуализиране или разширяване на придобитата професионална квалификация – Удостоверение за професионално обучение, по образец, съответстващ на изискванията на чл. 38 ал. 4 от ЗПОО.
2.7. Контрол върху качеството на квалификационния процес
Контролът върху качеството на квалификационния процес се осъществява чрез:
(1) Вътрешен мониторинг на обучението е определен в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(2) Външен мониторинг на обучението е определен в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
2.8. Финансова и стопанска дейност
(1) Бюджетът на ЦПОБОИ се утвърждава от министъра на отбраната.
(2) Проектът на бюджет на ЦПОБОИ се съставя по единната бюджетна класификация на държавния бюджет и в програмен формат.
(3) Бюджетът на ЦПОБОИ и приходите са определени в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(4) Средствата за разходи от бюджета на ЦПОБОИ са определени в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
2.9. Численост на персонала
Числеността на персонала е определена в правилника за устройството и дейността на Центъра, но може да се промени по време на реализация на проекта.
2.10. Информация за предлаганото професионално обучение
Осигуряването на достъп на кандидатите и заявителите до информацията за предлаганото професионално обучение се осъществява чрез информационната система на ЦПОБОИ, която обслужва с материали курсистите, преподавателите, заявителите на квалификация, и всички интересуващи се лица.
(1) Информационната система осигурява информация за възможностите за включване в квалификационни курсове, организирани от Центъра, графика на тяхното провеждане, условията за включване и таксите за обучение, учебните планове и програми на курсовете, и уменията, които ще бъдат усвоени по време на курса.
(2) Информацията се отнася както за курсовете, организирани за повишаване на текущата квалификация на работещи, така и за курсовете за начално обучение на работещи и безработни лица над 16-годишна възраст.
(3) Информацията за текущите курсове се публикува в Интернет – страницата на ЦПОБОИ, в местните медии, а в случаите, в които курсовете се организират от Бюрата по труда – в техните информационни бюлетини.
(4) Ежегодно се издават и справочни материали – диплянки и брошури, с описание на предлаганите квалификационни курсове.

3. Приключване на дейностите по лицензиране на проекта
(1) Разработена е документация за лицензиране на Центъра по образец на НАПОО.
(2) Разработен е правилник за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
(3) Разработени са 204 учебни програми по 11 професии и 16 специалности, съгласно чл. 13 от ЗПОО по професии и специалности за които се предлага професионалното обучение
(4) Разработена е документация за включване в списъка, като доставчици на обучения, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”
(5) Разработени са примерни договори за съвместна дейност с членовете на СБОИ и други фирми и организации, договори за провеждане на научни изследвания и създаване на научно-изследователски продукти.
 Забележки:
(1) Дейностите по т. т.1, т.2, т.3 и т.4, да се считат за завършени при споразумение за авторските права.
(2) Дейностите по т.3 продължават по време, след завършване на проекта и като дейност на лицензирания вече учебен Център с включването на нови професии и специалности;
(3) Дейностите по т.5 продължават по време, след завършване на проекта и като дейност на лицензирания вече учебен Център;
4. Разработване на материали за обучение ( Приключен етап)
3.1. Продължителност 12 месеца;
3.2. Задачи : ЦПОБОИ ще отпечата и публикува в специализирани учебни пакети;
(1) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на обработващи центри с управление - система HAAS за симулатори KELLER и тренажори HAAS.
(2) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на програмни стругове с управление - система HAAS за симулатори KELLER и тренажори HAAS.
(3) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на обработващи центри с управление - система FANUC за симулатори FANUC 31i.
(4) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на стругови центри с управление - система FANUC за симулатори FANUC 31i.
(5) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на обработващи центри с управление - система MAZAK за симулатори CAMWARE.
(6) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на стругови центри с управление - система MAZAK за симулатори CAMWARE.
(7) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на програмни фрези с управление - система HЕIDENHAIN за симулатори HЕIDENHAIN и тренажори HЕIDENHAIN.
(8) Разработва се учебен пакет по Програмиране и настройка на програмни стругове с управление - система HЕIDENHAIN за симулатори HЕIDENHAIN и тренажори HЕIDENHAIN.
(9) Разработват се Учебни пакети за дистанционна и самостоятелна форма на обучение по програмиране и настройка на ММ със CNC управления.
(10) Разработват се учебни пакети по основни специални и профилиращи предмети от машиностроенето.
(11) Центърът разработва собствена WEB страница и рекламни материали.
(12) В технологията на преподаване се разработват виртуални тестове и програми за дистанционно обучение.
 Забележки: (1) Голяма част от дейностите по тази точка, да се считат за завършени при споразумение за авторските права.
(2) Друга част от дейностите продължават във лицензирания учебен Център при споразумения за авторските права.
5. Очаквани резултати по проекта
(1) Значението на проекта е обвързано с националните цели, за повишаване качеството на образователната система, чрез създаването и усъвършенстването на методика на преподаване, която комбинира методите на мултимедийното преподаване и индивидуалната работа под формата на учебни пакети, които съдържат видео филми за презентация учебното съдържание по отделните модули.
(2) Методиката на преподаване включва и симулатори и тренажори за обучение по модули Програмиране и настройка на Металорежещи машини с цифрово програмно управление (ММ с ЦПУ.
(3) Теоретичната и практическа подготовка за работа със специализирания софтуер се провежда на симулатори FANUC 31i, HAAS – FANUC, MAZAK – CAMWARE, HAIDENHEIN и тренажори. Те дават възможност програмирането и редактирането на управляващи програми да се извършва, както от клавиатурата, така и от пулта за управление на машината генериран на екрана.
(4) Реализирането на проекта, като национален, виртуален, симулативен и тренинг център за обучение, дава възможност за мобилно и дистанционно обучение във военно промишлените комплекси от СБОИ и техните региони.
(5) Повишаването на квалификацията на работещите в областта на машиностроенето, дава възможност за професионална реализация и по-добра социална интеграция, която ще получат, ще подобри мобилноста им и в посока раздвижване на трудовия пазар.
(6) Повишаването на производителността на труда и конкурентно способността на предприятията посредством обучение на заетите лица и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси е свързано и с използване на възможностите за финансиране по различни програми от Европейските фондове.
(7) Фирмите от СБОИ, които ще се включват в различните фази от развитието на проекта, ще имат възможност да включат нови професии и специалности, да подобрят квалификацията на персонала си и бъдат гарант за популяризирането на проекта и на Центъра като цяло.
(8) Фирмите основни доставчици на оборудване от ММ с ЦПУ и металорежещи инструменти, които ще се включват в различните фази от развитието на проекта, ще имат възможност за доставка на симулатори, тренажори и машини, прототипи и др. на преференциални цени. Проведени са предварителни разговори с голяма част от тези фирми и се очаква те да бъдат гарант за популяризирането на проекта и на Центъра като цяло.
(9) Системата за оценяване на знанията е разработена според Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и дава възможност на обучаваните да получат международно признат сертификат за квалификация.
(10) Реализирането на проекта дава възможност по утвърдени програми да провежда квалификация и преквалификация на учители по специалност „Машини и системи с ЦПУ”.
(11) Реализирането на проекта, дава възможност по утвърдени програми да провежда задължителните производствени стажове за ученици и студенти.

ІІІ ГЛАВА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ.
Подробна информация за предлаганото професионално обучение е разгледана в анотациите към професии и специалности, в документацията по лицензиране на Центъра и неговата Web страница.

1. Професия “Оператор на компютър“, код 482030, - рамкови програми А Д
Специалност “Текстообработване“, код 4820301 – І СПК.
(1) Пълен курс на обучение 360 часа – 60 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 200 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 48 часа – 12 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

2. Професия ”Машинен техник”, код 521010 - рамкови програми Е, Д – ІІІ СПК.
Специалност “Специално машиностроене“ , код 5210102.
(1) Пълен курс на обучение 960 часа – 160 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 600 часа – 100 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

3. Професия ”Машинен техник”, код 521010 - рамкови програми Е, Д – ІІІ СПК.
Специалност ”Машини и системи с ЦПУ”, код 5210105.
(1) Пълен курс на обучение 960 часа – 160 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 600 часа – 100 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

4. Професия ”Машинен техник”, код 521010 - рамкови програми Е, Д – ІІІ СПК.
Специалност “Технология на машиностроенето“ , код 5210117.
(1) Пълен курс на обучение 960 часа – 160 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 600 часа – 100 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.


5. Професия ” Техник-приложник”, код 521020 рамкови програми Е, Д – ІІІ СПК.
Специалност ” Художествени изделия от метал”, код 5210201.
(1) Пълен курс на обучение 960 часа – 160 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 600 часа – 100 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

6. Професия ”Машинен оператор”, код 521030 - рамкови програми Б, Д – ІІ СПК.
Специалност ”Металорежещи машини”, код 5210301.
(1) Пълен курс на обучение 660 часа – 110 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 300 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

7. Професия ”Машинен оператор”, код 521030- рамкови програми Б, Д – ІІ СПК.
Специалност ”Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302.
(1) Пълен курс на обучение 660 часа – 110 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 300 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

8. Професия “Машинен монтьор“, код 521040 - рамкови програми Б,Д – ІІ СПК.
8.1. Специалност “Металообработващи машини“, код 5210414 .
(1) Пълен курс на обучение 660 часа – 110 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 300 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

9. Професия “Машинен монтьор“, код 521040 - рамкови програми Б, Д – ІІ СПК.
Специалност “Специално машиностроене“, код 5210402
(1) Пълен курс на обучение 660 часа – 110 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 300 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

10. Професия “Заварчик“, код 521090 - рамкови програми А, Д – І СПК.
Специалност “Заваряване“, код 5210901.
(1) Пълен курс на обучение 360 часа – 60 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 200 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 124 часа – 31 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

11. Професия “Стругар“, код 521100 - рамкови програми А, Д – І СПК.
Специалност “Стругарство“ , код 5211001.
(1) Пълен курс на обучение 360 часа – 60 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 200 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

12. Професия “Шлосер“ , код 521110 - рамкови програми А, Д – І СПК.
Специалност “Шлосерство“, код 5211101.
(1) Пълен курс на обучение 360 часа – 60 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 200 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

13. Професия “Леяр“”, код 521120 - рамкови програми А,Д – І СПК.
Специалност “Леярство“, код 5211201.
(1) Пълен курс на обучение 360 часа – 60 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 200 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.
14. Професия “Ковач“, код 521130 - рамкова програма А,Д – І СПК
Специалност “Ковачество“, код 5211301.
(1) Пълен курс на обучение 360 часа – 60 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 200 часа – 50 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

15. Професия ”Електротехник”, код 522010 - рамкови програми Е, Д
(1) Пълен курс на обучение 960 часа – 160 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(2) Обучение по част от професия 600 часа – 100 дни х 6 часа в дневна форма на обучение – по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер;
(3) Краткосрочни курсове - безплатни по програма на ЦПОБОИ или платени по заявка на фирми и организации. Курсът е с продължителност 72 часа – 18 дни х 4 часа при съботно - неделна и вечерна форма на обучение.

16. Обучение срещу ваучери по схемата „Аз мога повече” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Цена ваучер.
16.1. Обучение в начална компютърна грамотност – 45 учебни часа
16.2. Работа със специализиран софтуер за стругови центри с цифрово управление на система FANUC T, 0i,18i - 50 часа
16.3. Работа със специализиран софтуер за програмни стругови с цифрово управление на система MAZAK T - 50 часа
16.4. Работа със специализиран софтуер за обработващи центри с цифрово управление на система FANUC М, 0i, HAAS - 50 часа
16.5. Работа със специализиран софтуер за обработващи центри с цифрово управление на система MAZAK M- 50 часа
16.6. Работа със специализиран софтуер за фрезови машини с цифрово управление на система HEIDENHAIN, 155,355,530 - 50 часа
16.7. Работа със специализиран софтуер - TOP SOLID CAD - 50ч.
16.8. Работа със специализиран софтуер - TOP SOLID CAM - 50ч.
16.9. Работа със специализиран софтуер – Auto CAD - 50ч.


ІV ГЛАВА - КАБИНЕТИ И ЗАЛИ ЗА ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Подробна информация за материално техническата база е разгледана в документацията по лицензиране на Центъра и в неговата Web страница.
1. Административни кабинети в ЦПОБОИ
(1) Кабинет за Директора на ЦПОБОИ.
(2) Кабинет за технически секретар и за съхраняване на архив.
(3) Кабинет зала за презентации и заседания.
(4) Кабинет за разработване на дидактически материали.
(5) Кабинет за Дирекция ”Финансово административна”.
(6) Кабинет за Дирекция ”Учебна дейност” .
(7) Кабинет за Дирекция ”Практическо обучение”.
(8) Кабинет учителска стая.

2. Кабинети за теоретично обучение
(1) Кабинет по компютърни и информационни технологии.
(2) Кабинет със сървър за дистанционно обучение.
(3) Кабинет по Специално машиностроене – Боеприпаси.
(4) Кабинет по Специално машиностроене – Стрелково оръжие.
(5) Кабинет по технология на машиностроенето - Студена обработка.
(6) Кабинет по технология на машиностроенето - Топла обработка.
(7) Кабинет по Електроника и Електротехника.
(8) Кабинет по Металорежещи инструменти.
(9) Кабинет по измервателна лаборатория и апарати.
(10) Кабинет за научно изследователска дейност.

3. Кабинети и зали за практическо обучение
(1) Програмиране и настройка на машини със CNC системи ”HAAS”
(2) Програмиране и настройка на машини със CNC системи ”FANUC”
(3) Програмиране и настройка на машини със CNC системи ”MAZAK”
(4) Програмиране и настройка на машини със CNC системи ”HEIDENHAIN”
4. Учебно производствен корпус за практическо обучение
(1) Учебна работилница за специалност "Машини и системи с ЦПУ":
(2) Учебна работилница за специалности от “Технология на машиностроенето.
(3) Учебна работилница за специалност ”Заваряване”
(4) Учебна работилница за специалност ”Леярство”:
(5) Учебна работилница за специалност ”Машини за гореща обработка на металите”:
(6) Учебна работилница за специалност ”Шлосерство”:
(7) Учебна работилница за професия ”Машинен монтьор”
(8)Учебна работилница за специалност ”Електрообзавеждане на производството”
5. Материално техническа база на предприятията от СБОИ
(1) Кабинет за методиста по учебната дейност и преподавателите от съответния регион,
(2) Компютърен кабинет за теоретични занятия в курсове за професионално обучение
(3) Кабинети по теоретична подготовка в курсове за професионално обучение.
V глава - Друго за които автора на проекта смята, че има значение.
1. На този етап голяма част от документацията по лицензирането на Центъра е готова, друга част се разработва, а за останалото се надявам, да намеря съдейственици за реализиране на проекта.
2. Съгласно правилника за устройството и дейността на Центъра, адресът му е на територията на ”Арсенал” АД (бившето СПТУ) и може да се реализира след потвърждаване на собствеността, след уточняване пропускателния режим за курсисти, преподаватели и администрация и включване като точка в правилника за устройството и дейността на Центъра и в договора за съвместна дейност с ”Арсенал” АД .
3. Друг адрес на Центъра е Професионална гимназия ”Иван Хаджиенов”, припомням, че техникума беше базово училище за цялата страна за специалност ”Машини и системи с ЦПУ” с наложената методика, която стана основата на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за тази специалност. Не трябва да се пренебрегва и промяната която ще настъпи във формата на професионалното образование за 11 и 12 клас. Само така, може да се върне доверието на хората към училището и се стимулира машиностроенето в региона, съобразно нуждите на фирмите от квалифицирана работна ръка.
4. Курсистите на обучение в Центъра, могат след потвърждаване на собствеността, да използват общежитието на Професионална гимназия ”Иван Хаджиенов”.
5. При реализирането на проекта, могат да се включват и други професии и специалности, които не са свързани с машиностроенето, включени в дейността на военно промишлените комплекси от СБОИ и техните региони.
6. За реализирането на проекта и лицензирането на Центъра, не е необходимо изграждането на цялата материално техническа база, описана в глава ІV от проекта, а само ремонт в учебните кабинети и учебните работилници, които съществуват на територията и на двете бази на Центъра („Арсенал” АД и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов”).
7. Проведени са предварителни разговори с представители на водещи фирми за Машини и системи с ЦПУ, като ”FANUC” и ”HAAS”, “HEIDENHAIN“, “MAZAК“, водещи фирми за Металорежещи инструменти и др., които приемат идеята за създаването на Центъра и ще се отзоват веднага за реализирането на проекта със машини, симулатори и тренажори, прототипи на металорежещи инструменти и др., като голяма част от тях предлагат симулаторите и тренажорите безплатно, а машините на преференциални цени.
7. При реализирането на проекта и след неговото лицензиране, фирмите могат да участват с обществена поръчка в доставка на необходимите машини и оборудване.
9. В проекта за ЦПОБОИ, освен договори за съвместна дейност, ще могат да се сключват договори за провеждане на научни изследвания и създаване на научно-изследователски продукти, одобрени от Експертния съвет и финансирани от Центъра.
10. Договорите за провеждане на научни изследвания и създаване на научно-изследователски продукти са разгледани подробно в документацията по лицензиране на Центъра и в правилника за устройството и дейността на ЦПОБОИ.
11. Съгласно Лисабонския договор България трябва да отделя 5% от Бюджета на Министерството на отбраната за развитие на Българската отбранителната индустрия. Това бяха и едни от последните думи на Министъра на отбраната в срещата си със СБОИ преди няколко седмици за използване на тези средства за насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси, както с използване на възможностите за финансиране от Европейските фондове, така и с необходимостта фирмите да инвестират във научно-изследователската си дейност и в професионалното обучение на кадрите си.

12. Авторските ми права върху целия проект са на база моите разработки:
(1) Учебник по програмиране и настройка на ММ с ЦПУ за 11 и 12 клас – издателство Просвета, 1995г.
(2) Разработени Държавни Образователни Изисквания за специалност ”Машини и системи с ЦПУ”, 1996 г.
(3) Разработена учебна документация и документацията по лицензиране на ЦПО към ”Арсенал”, 2010 г.
(4) Разработена учебна документация по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2011 г.
(5) Учебен пакет по Програмиране и настройка на обработващи центри с управление - система HAAS за симулатори KELLER и тренажори HAAS, 2011-2012 г.
(6) Учебен пакет по Програмиране и настройка на програмни стругове с управление - система HAAS за симулатори KELLER и тренажори HAAS, 2011-2012 г.
(7) Учебен пакет по Програмиране и настройка на обработващи центри с управление - система FANUC за симулатори FANUC 31i, 2011-2012 г.
(8) Учебен пакет по Програмиране и настройка на стругови центри с управление - система FANUC за симулатори FANUC 31i, 2011-2012 г.
(9) Учебен пакет по Програмиране и настройка на обработващи центри с управление - система MAZAK за симулатори CAMWARE, 2011-2012 г.
(10) Учебен пакет по Програмиране и настройка на стругови центри с управление - система MAZAK за симулатори CAMWARE, 2011-2012 г.
(11) Учебен пакет по Програмиране и настройка на програмни фрези с управление - система HЕIDENHAIN за симулатори HЕIDENHAIN и тренажори HЕIDENHAIN, 2011-2012 г.
(12) Учебен пакет по Програмиране и настройка на програмни стругове с управление - система HЕIDENHAIN за симулатори HЕIDENHAIN и тренажори HЕIDENHAI


Ако си ЗА - Гласувай!

1 гласа ЗА до момента

  • Уважаеми дами и господа,
   Предлагам ви редактирания Проект на Център за Професионално обучение към Българска Отбранителна Индустрия (ЦПОБОИ).
   Надявам се да намеря съдейственици в страната за неговото реализиране. Това може да бъде важно за вашият град! Моля ви не за коментари, а за съдействие!
   http://ecbdi.blogspot.com/

   за контакти:
   инж. Димитър Асенов
   GSM 0888649528 dimiasenov@abv.bg


* задължителни полета

3+6 =