Област София


 • # БВП на България с ръст от 1.9% през второто тримесечие от в-к Дневник Дата: 13.08.2011

  Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се е повишил с 1.9 на сто през второто тримесечие на годишна база, показаха сезонно изгладените данни на Националния статистически институт. Повишението спрямо първото тримесечие е едва 0.1%. По този начин се оправдаха прогнозите на икономистите, че икономическият растеж се е забавил допълнително през второто тримесечие на годината, след като през първото повишението беше 3.4%.

  Изнесените данните всъщност са експресните оценки за БВП, които често търпят изменение на по-късен етап. Също така са сезонно изгладени, което означава, че е направен опит за изключване на влиянието, оказано от еднократни и сезонни фактори, но според експерти изглаждането на толкова ранни данни създава риск от изкривяване на оценките.

  Износът, на който в предходните тримесечия се дължеше съживяването в икономиката, през второто тримесечие на тази година е спаднал с 0.5%, в сравнение с предходното.
  Положителното е, че потреблението и инвестициите, които се приемат за основните двигатели на растежа и бяха в постоянен спад последните тримесечия, през това се увеличават. Свитото кредитиране и потребление караше икономическите и нестопанските субекти да свиват разходите си или да ги отлагат за бъдеще време.

  Данните за април-юни показват, че вносът на стоки и услуги се увеличава с 2.4% спрямо същия период на миналата година, с което външнотърговското салдо отново става отрицателно, макар за полугодието износът все още да има минимален превес над вноса.

  Инвестициите за тримесечието също нарастват с 9.5% спрямо същото на миналата година, като според експертите  това може да бъде прието като сигнал за съвземане на икономиката.

  Всички новини